Vedtekter

Vedtekter for Holt andelslandbruk

Vedtatt på årsmøtet 12. februar 2018 men innmelding som SA gjenstår.

§ 1. Navn
Navnet på sammenslutningen er Holt andelslandbruk (SA).

§ 2. Selskapsform

Holt andelslandbruk SA er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. Foretaket er registrert i Færder kommune. Regnskapsåret følger kalenderåret. Medlemmene kalles heretter andelshavere.

§ 3. Formål

Foretakets formål er å fremme andelshavernes interesser gjennom deres deltakelse i produksjon av og utbytte fra landbruksvarer. Produksjonen skal samsvare med prinsippene for andelslandbruk; delt avling og delt risiko, dialog og åpenhet, og være i tråd med økologiske prinsipper.

§ 4. Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle enkeltpersoner, men ikke for organisasjoner. Det betales en årspris per andel samt et tillegg for benyttelse av depottjenesten. Tidligere medlemmer har fortrinnsrett på andel og må si ifra om de ikke ønsker andel innen 1.februar. Styret sammen med jordeier foreslår årspris og denne fastsettes/godkjennes av årsmøtet.

Styret kan bestemme en øvre grense for antall andelshavere hvis gjennomføringen av driften krever det. Alle medlemmer har stemmerett i årsmøtet.
Utmelding utløser ingen refusjon av årsprisen.

§ 5. Andelshavernes plikter og rettigheter

Hver voksne andelshaver har én stemme ved avstemminger
Alle andelshavere har rett til utbytte av produksjonen.
Andelshavere har rett til å bli informert om foretakets økonomiske situasjon og andre viktige saker. Alle andelshavere plikter å bidra med et antall arbeidstimer per år. Antall timer foreslås av styret og vedtas av årsmøtet.

Omsetning og overdragelse av medlemskap

Andel og medlemskap kan ikke omsettes, men kan i enkelte tilfeller overføres etter avtale med styret.

§ 6. Organisasjon og styre

Styret

Virksomheten ledes av et styre og forpliktes av underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret velges av og blant andelshaverne på årsmøtet og skal bestå av leder og minst to styremedlemmer. Ektefeller/samboere som deler en andel er begge valgbare. Grunneier har også rett til å delta på styremøter men har ikke stemmerett. I tillegg kan styret opprette midlertidige arbeidsgrupper for gjennomføring av nødvendige oppgaver for drift og videre utvikling av foretaket. Det er ingen tak på antall år i aktuelle verv. Årsmøtet velger leder og for øvrig konstituerer styret seg selv. Styret skal han minimum 2, maksimum 8 medlemmer.

Styret fører protokoll fra sine møter og har følgende arbeidsoppgaver:

 • Forberede årsmøtet
 • Gjennomføre andre medlemsmøter etter behov
 • Har overordnet ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes
  bestemmelser.
  Styret kan meddele prokura.§ 7. Ordinært årsmøte

  Årsmøtet er virksomhetens øverste myndighet og avholdes innen utgangen av februar.

  Varsel om årsmøtet skal skje innen en måned før møtet. Forslag til innkomne saker må foreligge tre uker før møtet og sakspapirene gjøres tilgjengelig for andelshaverne senest to uker før dette.

  Avgjørelser på årsmøtet skjer med alminnelig flertall. Hver stemmeberettiget andelshaver har én stemme.

  Ved valg av tillitsverv må kandidaten få minst halvparten av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

  Følgende saker behandles og avgjøres:

  1.Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2.Valg av møteleder og referent.
  3.Årsregnskapet, inkludert disponering av et eventuelt årsoverskudd 4.Innkomne saker

5.Styrets forslag til årskontingent og pris for depottjenester 6. Budsjett og virksomhetsplan for kommende år

Valg av:
a. Styre og styreleder

§ 8. Vedtektsendringer

For å kunne behandles av årsmøtet, må forslag til vedtektsendring være nevnt i innkallingen. Til vedtektsendringer kreves 3⁄4 flertall på årsmøtet.

§ 9. Ekstraordinært årsmøte

Når minst 1⁄3 av andelshaverne eller styret krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal innkalles med minst 10 dagers frist og innkallingen må inneholde sakspapirer til de saker som ønskes behandlet. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen.

§ 10. Økonomiske forpliktelser

Beslutning om endring av foretakets økonomiske forpliktelser, som opptak av lån, yte kreditt eller foreta større investeringer, skal behandles på årsmøtet.

§ 11. Anvendelse av årsoverskudd

Årsoverskudd godskrives egenkapitalen.

§ 12. Sanksjoner

Styret kan vedta å ekskludere andelshavere når de opptrer grovt uaktsomt eller på annen måte antas å kunne skade foretaket.

§ 13. Tvister

Tvist mellom andelshavere, eller mellom andelshaver og foretaket, skal underlegges norsk lov.

§ 14. Oppløsning

Forslag om oppløsning må framsettes minst en måned før innkalling til årsmøtet. Vedtak om oppløsning krever minst 3⁄4 flertall på ordinært årsmøte, med minst 2⁄3 av andelshaverne til stede. Møter det færre, må forslaget opp på nytt årsmøte. Forslaget kan da vedtas med færre enn 2⁄3 av andelshaverne til stede, men da med 3⁄4 flertall.

Ved oppløsning av foretaket skal all gjeld betales. Deretter gis foretakets eventuelle nettoformue og eiendeler til et annet andelslandbruk eller til en annen organisasjon som arbeider for økologisk landbruk. Styret avgjør hvilken organisasjon som skal få gaven.